КЛУБ ЧЛАНОВИ КЛУБА МЕДИЈА ЦЕНТАР КОНТАКТ НАСЛОВНА

Организација и одбор

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор. Функцију заступника врши Председник Управног одбора.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећинечланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Скупштина:

1. Доноси план и програм рада Удружења;

2. Усваја Статут, као И измене И допуне Статута;

3. Усваја друге опште акте Удружења;

4. Бира и разрешава чланове Управног одбора;

5. Разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;

6. Разматра и усваја финансијски план и извештај;

7. Одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;

8. Одлучује о удруживању у савезе ако је присутна најмање једна половина чланова.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.


Законски заступници:

Надзорни одбор:

Управни одбор:


SRB СРБ
КЛУБ ПРИВРЕДНИКА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ Контакт НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ НАЦИОНАЛНА АЛИЈАНСА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ - NALED © 2016 КЛУБ ПРИВРЕДНИКА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ - All Rights Reserved - Дизајн и развој  Planeta računari Корисни линкови Pristupnica.pdf STATUT.pdf

Приступница

Статут

ЛИСТА ЧЛАНОВА ОРГАНИЗАЦИЈА И ОДБОРИ НАЧИН ФУНКЦИОНИСАЊА ЗАХТЕВ ЗА ЧЛАНСТВО КЛУБ ПРИВРЕДНИКА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Клуб Приврдника Горњи Милановац

Вука Караџића 1А

32300 Горњи Милановац

Република Србија


E-mail: privrednik.gm@gmail.com

http://www.klubprivrednika.org  


Tel:  +381 (0) 32 725 994  

+381 (0) 32 711 555